E-mail : pasek.trunyan@gmail.com
=

Bulan Kuning


Ada kone anak luh balu madan Men Bekung. Ia nongos di sisin alase gede. Geginane sai-sai ngalih saang ka alase. Kacritaang ia maan nuduk anak cerik pusuh. sawireh kulitne putih tur muane bunter buka bulane lantas kaadanin Ni Bulan Kuning.

Sedek dina anu Ni Bulan Kuning ajaka bareng ngalih saang ka tengah alase. Di tengah alase Ni Bulan Kuning paling tur palas ngajak memene. Ni Bulan Kuning jejeh pesan atine. mara ia inget dapetange ibane suba saupa teken I Raksasa. I ngetor baan jejehne.

Ia sayanganga pesan baan I Raksasa. I Raksasa ngelah manik sakti telung besik luire : manik api, manik yeh, manik angin. Sawireh ia sayanganga, orahina ia kagunan manike maketetelu ento. Katuju I Raksasa luas, lantas plaibanga manike mekejang teken I Bulan Kuning. Makire I Bulan Kuning bakatanga teken I Raksasa lantas sabata baan manike ento kanti I Raksasa mati.

Ni Bulan Kuning tengkejut ningeh sabta sawireh Ni Bulan Kuning nyupat I Raksasa. Raksasa dadi Betara tur mewali buin ka Suarga. Ni Bulan Kuning kaicen kesaktian saged maubad - ubadan. Jani Ni Bulan Kuning mulih lantas ngalih Memen Bekung.

Read More......